ปีที่ก่อตั้ง : เดือนกรกฎาคม ปี 1997
ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท
บริษัทร่วมถือหุ้น
  • บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด
  • บริษัท โชวา เดนโกะ เค เค
  • บริษัท เอสบีซีเอส จำกัด
ผลิตภัณฑ์หลัก : พลาสติก กึ่งสำเร็จรูป Bulk Molding Compound (BMC)
  : ไวนิล เอสเทอร์ เรซิ่น (Ripoxy)
  : ฟินอลิก เรซิ่น (Phenolic Resin)
  : อีมัลชั่น (Emulsion)

บริษัท อีเทอนัล โชวา ไฮโพลิเมอร์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท อีเทอนัล เรซิ่น จำกัด และ บริษัท โชวา เดนโกะ เค เค ประเทศญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 1997 โดยมีสถานที่ตั้งโรงงานอยู่ที่อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท โชวา เดนโกะ เค เค เป็นผู้ผลิตหลักด้านเรซิ่นกึ่งสังเคราะห์ ทั้งยังเป็นบริษัทในเครือกลุ่มโชวา เดนโกะ ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์รายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น อันมีประวัติก่อตั้งมายาวนานตั้งแต่ปี 1937

ธุรกิจหลักของ บริษัทอีเทอนัล โชวา ไฮโพลิเมอร์ จำกัด มุ่งเน้นในด้านการผลิตและจำหน่ายผลิต ภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูป (Bulk Molding Compound - BMC) ภายในประเทศและประเทศต่างๆ ในเขตอาเซียน ผลิตภัณฑ์พลาสติกกึ่งสำเร็จรูปเป็นที่รู้จักและใช้งานอย่างแพร่หลายในกลุ่ม อุตสาหกรรมชิ้นส่วน ยานยนต์. กลุ่มอุตสาหกรรมอีเล็คทรอนิค. กลุ่มมอเตอร์ไฟฟ้า และอื่นๆอย่างหลากหลาย

ความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯได้แก่การนำมาซึ่งเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงจาก บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ในด้านเป้าหมายของการบริหารงานบริษัทฯคือการบริหารทรัพยากร ธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุด รวมไปถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนการส่ง มอบสินค้าที่มีคุณภาพ