วิสัยทัศน์

เราจะเป็นบริษัทฯชั้นนำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าคุณภาพ โดยมีการปรับใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ

  1. พัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบ
  2. ปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการบริการอย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งมั่นสร้างองค์กร เพื่อให้มีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
  4. ควบคุมคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง