ปี ค.ศ. ประวัติ
1997 ก่อตั้งบริษัท อีเทอนัล โชวาไฮโพลิเมอร์ จำกัด
2006 บริษัท อีเทอนัล โชวาไฮโพลิเมอร์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IS0 9001:2000 มีการย้ายเครื่องจักรทั้งหมดและเริ่มผลิตที่อาคารผลิตใหม่
2007 มีการติดตั้งระบบการกำจัดกลิ่นสารเคมีในอาคารผลิต
2009 บริษัท อีเทอนัล โชวาไฮโพลิเมอร์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IS0 9001:2008
บริษัท อีเทอนัล โชวาไฮโพลิเมอร์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IS0 14001:2004
บริษัท อีเทอนัล โชวาไฮโพลิเมอร์ จำกัด ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ OHSAS 18001:2007
2010 บริษัท โชวาไฮโพลิเมอร์ จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่น ได้ถูกรวมกับ บริษัท โชวาเดนโกะ เคเค จำกัด ตั้งแต่ วันที่ 01 กรกฎาคม 2010
2014 คลังสินค้าใหม่