ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน ของบริษัท อีเทอนัล โชวา ไฮโพลิเมอร์ จำกัด ขอให้คำมั่นว่า
จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อ
  1. ปรับปรุงกระบวนการหลักในการสร้างคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
  2. รักษา และ/หรือ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างเป็นระบบ
  3. ดำเนินงานภายใต้ระบบการจัดการด้านคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการบูรณาการ มาตรฐานระบบการจัดการด้านอื่นๆ กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความ พึงพอใจของลูกค้า